fbpx

Vedtægter i DeltaSwim

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er DeltaSwim. Dens hjemsted er Fredericia kommune. 

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at samle alle svømmeinteresserede medlemmer fra Fredericia og omegn og blandt disse at fremme interessen for svømning. Foreningen arbejder i overensstemmelse med de formål, der gælder for Folkeoplysningsloven §4 stk. 3. 

 

§3 Medlemskab af organisationer

 • Foreningen er medlem af:
 • Idrætsforbund i Danmark
 • Dansk Svømmeunion, under Danmarks Idræts-Forbund (DIF)
 • Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.
 • SIF (Samvirkende Idrætsklubber Fredericia)

 

§4 Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver der tilslutter sig foreningens formål. Indmeldelse sker for min. 1 sæson.

 

§5 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent for 1 år ad gangen. Bestyrelsen fastlægger samtidig betalingsterminen.

Hvis foreningen uforskyldt ikke kan opfylde lovede træningsmuligheder eller undervisning grundet reparation af svømmehallen, energikrise el.lign. er klubben ikke pligtig at tilbagebetale kontingent for den pågældende periode.

 

§6 Udmeldelse – eksklusion 

Udmeldelse kan – uden ekstraordinær grund – kun finde sted ved sæsonens udløb, dog kan udmeldelse ske skriftligt med min. 1 måneds varsel, såfremt det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der udelukkes på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem eller idømme karantæne, hvis et medlem ved sin opførsel eller ved sine handlinger sætter klubbens rygte på spil eller foretager sig noget, der er til skade for klubben.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion eller idømmelse af karantæne. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

 

§7 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december. Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres mindst 14 dage forud ved avertering i de lokale blade, klubbens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.

På generalforsamlingen har kun aktive medlemmer over 18 år stemmeret, såfremt de har været medlemmer af klubben mindst 1 måned inden general-forsamlingens afholdelse og ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 18 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Forældre har 1 stemme pr. barn, der er medlem af foreningen.

  

§8 Dagsorden

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Behandling af evt. indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af bilagskontrollanter
 • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må enten være stillet af bestyrelsen eller af et stemmeberettiget medlem og indsendt til bestyrelsen senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

§9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, jvf. dog § 7, § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

  

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelses-måde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

  

§11 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og repræsenterer den i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5-7 aktive betalende medlemmer i henhold til Folkeoplysnings lovens § 4 stk. 3 pkt. 5 og § 5. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet halvdelen af bestyrelsen + 1 medlem afgår i lige år og den øvrige bestyrelse i ulige år. Genvalg kan finde sted.

  

§12 Konstituering/tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, jvf. dog at en beslutning om eksklusion kræver 2/3 majoritet blandt bestyrelsens medlemmer Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegnes af formanden i forening med enten kasserer eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura til ansat personale.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

  

§13 Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som den skønner nødvendige for klubbens arbejde.

  

§14 Foreningen regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1. august – 31. juli. Over klubbens indtægter, udgifter, aktiver og passiver føres et regnskab efter almindelig anerkendte regnskabs-principper.

Bestyrelsen skal inden den 15. september afgive årsregnskab for det foregående år til de på den ordinære generalforsamling valgte bilagskontrollanter. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

  

§15 Bilagskontrollanter

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen, hvert år, 1 bilagskontrollant og 1 suppleant. Bilagskontrollanterne skal hvert år i september måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Årsregnskabet forsynes med en påtegning. Hver bilagskontrollant har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

  

§16 Lønnede ledere 

Bestyrelsen antager og afskediger lønnet personale samt fastsætter løn og ansættelsesvilkår i øvrigt for de ansatte. Lønnede personer kan ikke være medlem af bestyrelsen.

  

§17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnår et forslag ikke 2/3 majoritet blandt de fremmødte er det bortfaldet.

  

§18 Foreningens opløsning

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnår et forslag om foreningens opløsning 2/3 flertal blandt de fremmødte, uden at disse udgør halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer, kan en ny generalforsamling afholdes, hvor beslutning kan træffes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Såfremt opløsningen vedtages, skal foreningens ejendele realiseres, og det derved fremkomne beløb anvendes til idrætslige formål. Beslutning herom træffes på den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning.

 

Senest revideret 7. december 2012, Jens Bisgaard, kasserer